بیشتر +

فرآورده های هیدروکربن سنگین

توضیحات واحد شیرین سازی

بیشتر +

فرآورده های هیدروکربن سبک

توضیحات واحد نگهداری و انبارش

بیشتر +

روغن پایه

توضیحات واحد تولید نیرو و بخار

بیشتر +

روان کننده های مایع

توضیحات واحد بازیافت آب های آلوده

بیشتر +

سیالات جانبی

توضیحات واحد ایمنی فرآیند و محیط زیست

بیشتر +

گریس

توضیحات واحد حسابداری صنعتی

بیشتر +

محصولات تکنولوژی خاص

توضیحات واحد تعمیر و نگهداری

توضیحات

رقبفتعمزیبفتوزبغت.زقب5فعک.طیثق5عومغزقبفع5موزطقبفع5.مزقعف5وزقبفعمزقب6ع.م

TOP