روغــن مـوتور بنزینـــی تـمام سنتـتـیک روبیـــن دارای سطـح کیفــی API:SN/CF مـی باشـد. ایـن محصــول منطـبـق با بـرتـرین سطــح کیفیــت حـال حـاضر جـهان در صنعــت روان ســازها، سـری مـوتـورهای بنزینــی اسـت. در مــوتور خـودروهای طــراحی سـال 2011 و بــالاتر قــابل استـفـاده مــی باشد. روان کننــده ای تــمام سنتـتـیک بــوده و ترکیبـی از بـالاترین سطـح کیفـی مــواد افـزودنـی و روغــن های سنتـتـیک در تـولیـد آن مــورد استفـاده قـرار گرفتـه اسـت. این محصـول با مـقاومـت بهتــر در بـرابر اکسیـداسیــون و  پــوشـش دهـی بیشـتـر قـطعات در شرایـط سـخت عملیاتـی مـی تواند محافظـت بـالاتری از مـوتورهای بنزینـی در بـرابر رسـوب گـذاری نمـاید. فرمـولاسیـون ویـژه آن منجـر به بهبـود چشـمگیـری در کـارایـی روغــن مـوتـور در دمـای پاییـن شـده اســت. درجـه گـرانـروی پاییـن ایـن محصــول صرفــه جویـی قـابل مـلاحظــه ای در مصــرف ســوخت فــراهم مـی آورد. از نظـر کیفیــت حـفـظ انـرژی منطبــق بـا استـاندارد اسـت. بعـلاوه خــود محصــول نیــز مقـاومـت حـرارتی بـالا و فـراریت کـم داشـته و خـواص خــود را در طـول مصـرف حفـظ مـی نمایـد.

ساختــار ایـن محصـول عملـکـرد آن در دمـاهـای بـالا و شرایــط عملیـاتی سخـت را تضمیــن مـی کند. ایـن ویـژگی محصـول را بـرای کــار در مـوتـور خــودروهـای سـواری گــازسـوز CNG مستعــد مـی سـازد.

 


 استــانـداردهـای بـین المـللی / تاییـدیه هـای خـودورسـازان

 

استانداردهای بین المللی / تاییدیه های خودرو سازان

            SAE

          5W40 , 10W40

            API

          SN/CF

            ACEA

          C3, A3/B4

            MB

          229.5

            BMW

          Long life 04

            VW

          00 507/00 504

            ILSAC

          GF-5

 


  کـــاربرد

مــوتورهــای بنزینــی، مــوتورهـای گــازسوز که سطــح کیفیــت SN در آن ها توصیــه شـده اسـت و همچنیــن در مــوتورهــای دیـــزلی تــوربو شـارژ و ســوپر شـارژ که سطــح کیفیـت CF در آن ها توصیــه شـده اســت.

 


  ویـژگی هـای بـرتـر

  • مقــاومـت عـالی در بــرابر اکسیــداسیـون، قــدرت پـوشاننــدگـی عالــی و محافظـت بــرتر از سطــوح
  • مقــاومـت حـرارتی بــرتر، فــراریت کـم و پــایداری بیشتــر در مــدت کــارکرد
  • آب بنــدی منـاسـب مــوتور، عــدم نشتـی از قطعــات الاستـومــری و سـازگـاری با سـایر قطعـات مــوتور
  • حفـظ خــواص در طـول کـارکرد، افــزایش زمـان تعــویض و صــرفه جـویی در مصـرف روغــن
  • درجـه گــرانروی پــایین، شــاخص گــرانروی بـالا و صــرفه جـویی در مصــرف سـوخت
  • سیـالیت عـالی در دمــاهای پـایین، استــارت آســان و ســریع

 

روغن موتور بنزینی تمام سنتتیک روبین

 

TOP