روغــن مــوتـور بنزینـــی چنـد درجــه ای دارای سطـــح کیـفــی API:SL/CF اســت. ایـن محــصول دارای کیفیــت مطلـــوب در روانســـازها ســری مـــوتـورهـای بنزینـــی اســت. در مـــوتـور خـــودروهـای طـــراحی ســال 2001  و پاییـــن تـر قـــابل استـــفاده مـی باشد. ایـن    روان کننـــده ترکیبـــی از بهتـــرین مــواد افـــزودنی و روغـــن های پـــایه مینـــرال هیـــدروفـرآوری شــده اســت. ایــن محصـــول بـا تشکیـــل لایــه مقـــاوم بــر روی سطـــوح،  اصطــکاک بیــن قطعــات مـــوتـور را کــاهش داده و روانـــکاری ایمنـــی را انـــجام مـی دهد. خـــواص پـــاک کننـــدگی و  ضــد اکسیـــداسیـون مطلـــوبی دارد. ایــن محصـــول روغـــن مـــوتـور چــند درجــه ای اســت و بـــرای استفـــاده در طـــول ســال کــاربرد دارد. استفـــاده از آن در مـــوتورهای بنـــزینی مقـــرون بـه صــرفه و مطلـــوب اســت. تمـــام نیازمنـــدی مــوتـورها بنزینـــی در سطــح کیفیـــت خـود را بــرآورده مـی سـازد.


استــانـداردهـای بـین المـللی / تاییـدیه هـای خـودورسـازان  

 

استانداردهای بین المللی / تاییدیه های خودرو سازان
          SAE           10W40 , 20W50
          API           SL/CF
          ACEA           A3/B3
          MB           229.1
          BMW           Special
          VW           00 01/505 501

 


کـــاربرد

مـــوتـورهـای بنزینـــی کـه سطــح کیفیــت SL در آن هـا توصیــه شـده اســت و همچنیــن در مـــوتـورهـای دیــزلی تــوربـو شــارژ و ســوپر شــارژ کـه سطــح کیفیــت CF در آن هــا توصیـــه شـده اســت.

 


ویــژگی هــای بـرتـر

  • کـــاهـش رســـوبـات روغــن و سـوخت بـا قــدرت پـاک کننــدگی مطلــوب
  • ســازگـاری بـا قطعــات و اجـزاء مــوتـور و مبـــدل هـای کـاتالیتیــکی
  • درجــه گــرانــروی بهینــه، شــاخـص گـــرانـروی مطلــوب و صـــرفه جـویی در مصــرف ســوخت
  • روانــکاری مطمئــن و ایـــمن درشـــرایط عملیـــاتی مـــوتـور
  • سیالیـــت منـــاسب در دمـــاهـای پاییـــن، استـــارت آســـان
  • مقـــرون بـه صـــرفه و حافـــظ ســـلامت مـــوتــور در طـــول کـــارکرد

 

روغن موتور بنزینی چند درجه ای روبین

 

 

TOP