روغـــن مــوتـور دیــزلی نیمــه سنتتیـــک روبیـــن دارای سطـــح کیفـــی API:CH-4 مـی بـاشد. ایـــن محصـــول منطبـــق بـا سطـــح کیفـــی بــالا در ســـری مـــوتـورهای دیـــزلی اسـت. ایــن محصــول همـــزمان بـا طــراحی مـــوتـورهای دیـــزلی در سـال 1998 فرمـــوله شـده بـرای مـــوتـورهای دیــزلی پیشـــرفته کــاربرد دارد. روان کننـــده ای بـا فـــرمولاسیــون ویــژه است و از ترکیـــب مـواد افـــزودنی بـرتـر و روغـــن های پـــایه سنتتیـــک و منیـــرال هیـــدروفرآوری شــده تشکیـــل شـده اسـت. ایـــن محصـــول بــا قـــدرت پــاک کننــدگی بــرتـر منجـــر بـه تمیـــزی مـــوتـور شـــده و عمـــر مفیـــد روغـــن و مـــوتـور را افـــزایش مـی دهد. خـــواص ضــد ســـایش، ضــد اکسیـــداسیون و پـــایداری مطلـــوب حـــرارتی آن روانـــکاری مطمئنـــی در طــــول مــدت کـــارکرد ایـــجاد مـی کند.

 


استــانـداردهـای بـین المــللی / تاییـدیه هـای خـودورسـازان

 

استانداردهای بین المللی / تاییدیه های خودرو سازان
SAE 15W40 , 20W50
API CH-4
ACEA A2/B2/E3
MB 228.3
MAN 3275
VOLVO VDS-2
Mack +EO-M

 


کــاربرد

مـــوتـورهای دیــزلی تـــوربـو شــارژ و ســـوپر شــارژ که سطـــح کیفیـــت CH-4 در آن هـــا توصیـــه شـده است. همچنیـــن در مـــاشین آلات سنگیـــن راه ســـازی پیشـــرفته شـــامل لـــودر، گـــریدر، بلـــدوزر، بیـــل مکانیـــکی و ... کـه در کـــاتالوگ بـه آن اشــــاره شـده قـــابل استـــــفاده مـی باشد.

 


ویــژگی هـای بـرتـر

  • محــافظـت کــارآمد از مــوتـور در شرایـــط عملیـــاتی سخـــت
  • مقـــاومـت بــالا در بــرابر حـــرارت مـــوتـور و محــافظـت عـــالی از قطعــــات
  • حفـــظ خـــواص در طـــول کـــارکرد، افــــزایش زمـــان تعــــویض و صــــرفه جــــویی در مصـــرف روغـــن
  • قــــابل استفــــاده در مــــوتـورهای دیــــزلی بــا میــــزان گــــوگرد 5000 ppm و بـــالاتر
  • حـــــداقل خــروج آلاینــــده ها از اگـــــزوز و منطبــــق با معیــــارهای استــــاندارد بین المــــللی

 

 

 

TOP