روغــن مــوتـور دیــزلی تمـــام سنتتیـــک روبیـــن دارای سطـــح کیفــی API:CI-4 اسـت. ایــن محصــول دارای سطــح کیفــی بــالایی در مــوتـورهای دیـــزلی اسـت. ایـن محصـــول هــم زمـان با طـــراحی مــوتـورهای دیــزلی در ســال 2002  فرمـــوله شــده بــرای مـــوتـورهای دیـــزلی پیشـــرفته کــاربرد دارد. روان کننـــده ای سنتتیـــک اســت کـه از ترکیـــب مـــواد افـــزودنی بـا سطـــوح کیفــی بــرتـر و روغـــن های سنتتیــــک تشکـــیل شـده اسـت. ایـن محصــول بـا ویژگـــی هـای بــرتر ماننــد مــقاومـت عــالی در برابــر اکسیـــداسیون، قـــدرت پــاک کننـــدگی بــالا و  شـــاخص گـــرانروی مطلـــوب روانـــکاری مـــوتــور در شرایـــط سخــت عملیـــاتی را تضمیـــن مـی نماید.

 


 استــانـداردهـای بـین المــللی / تاییـدیه هـای خـودورسـازان

 

استانداردهای بین المللی / تاییدیه های خودرو سازان
          SAE           10W40 , 20W50
          API           Cl-4
          ACEA           A3/B4/E7
          Mack          +EOM
          Caterpillar          ECF-1a
          MAN        3275 
          VOLVO          VDS-3
          MB             229.1, 228.3
          RENAULT          RLD-2

 


  کــاربرد

در مـــوتـورهای دیــزلی تـــوربـو شـــارژ و ســوپر شــارژ که سطــح کیفیـــت CI-4 در آن هـا توصیـــه شـده اسـت، ماشیـــن آلات سنگیـــن راه ســـازی.

 


  ویـژگی هـای بـرتـر

  • خـاصیـت شــوینـدگـی و معــلق کننـــدگی عـالـی
  • محافظـــت مــوثر از مـــوتـور بـا خــاصیــت ضـد ســایش و ضـد خــوردگـی
  • مقـــاومـت بـالا در بــرابـر حــرارت و محــافظـت عــالی از قطعـــات
  • حفــظ خـواص در طــول کـارکرد، افـــزایش زمــان تعـــویض و صـــرفه جـویی در مصــرف روغــن
  • سیالیـــت عـــالی در دمـــاهای پاییـــن، استــــارت آسـان و سریــع
  • حـــداکثر رانــــدمان مـــوتـور و حـــداقـل خــــروج آلاینـــده ها از اگــــزوز

 

روغن موتور دیزلی تمام سنتتیک روبین

 

TOP